Inzet Cao Waterschappen


Cao Werken voor Waterschappen Begroting 2022 Voortvarend verder Cao Werken voor Waterschappen Begroting 2022 Voortvarend verder maar ook voor haar medewerkers Bovengenoemde inzet sluit hierbij aan en heeft daarmee betrekking op Eff16 Exploitatie 2022 Bestuur, middelen amp maatschappij Realisatie Begroting Begroting1 Principeakkoord CAO waterschappen Preambule Op 3 juni 2010 hebben de Unie van Waterschappen enerzijds, en de bonden ABVoor meer informatie over het Persoonsgebonden basisbudget bekijk de paragrafen 5 1 en 5 2 in de cao Naar cao Werken voor waterschappen Voor inhoudelijke vragen over het PBB neem contact op met de eigen afdeling P amp O of met de Vereniging werken voor waterschappen via arbeidsvoorwaarden vwvw nl of bekijk de pagina met veelgestelde vragen over de cao op …Met het platform loopbaanontwikkeling beoogt het A amp O fonds om de positie, kwaliteit en effectiviteit van loopbaanprofessionals te versterken Doelgroep van het platform zijn zowel interne als externe loopbaanprofessionals die werken binnen de sector en die individuele medewerkers coachen en adviseren over loopbaanontwikkeling en mobiliteit …Alleen bij de waterschappen kon onlangs wel een akkoord gesloten worden Eerst maar het goede nieuws de medewerkers bij de waterschappen hebben eindelijk een nieuwe cao Ruim 90 procent van hen heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord De cao loopt tot eind 2022 en de afspraken gelden met terugwerkende kracht tot begin dit jaarA amp O fonds Waterschappen is d kennispartner voor de sector waterschappen voor de ontwikkeling van toekomstbestendige en weerbare organisaties en medewerkers Sociale partners vormen het bestuur van het fonds De activiteiten van het fonds richten zich op kennisontwikkeling, kennisdeling, …Door het aflopen van de CAO waren nieuwe onderhandelingen tussen de Vereniging Werken Voor Waterschappen Vwvw en de bonden gestart Hierbij heeft de Vwvw een aantal voorstellen gedaan aan de bonden Er was behoefte om door een onafhankelijke partij de financi le gevolgen te laten berekenen Door goede eerdere ervaringen kwam Eprom in beeldCao A amp O fonds waterschappen De Vereniging werken voor waterschappen , gevestigd te Den Haag ZH en FNV Overheid, gevestigd te Utrecht, en CNV Connectief, gevestigd te Utrecht te samen vormend het cao Overleg Werken voor waterschappen verklaren de navolgende collectieve arbeidsovereenkomst Cao te zijn overeengekomen Artikel 1 Definities 1van het Rijk en de waterschappen Dit te samen met de versterkte samenwerking in de afvalwaterketen tussen gemeenten en waterschappen moet leiden tot een kostenbesparing oplopend tot 750 miljoen euro per jaar in 2020 Dit wordt de komende jaren gerealiseerd door inzet van alle partijen en ondersteund door wetgeving colofon disclaimerRelaties WNRA OR Platform Regiegroep samenwerkende P amp O ers Strategisch HR Platform ADP waterschappen Extern bureau schrijft nieuwe CAO CAO sector Waterschappen CAO sector Waterschappen 30 werkgevers 21 waterschappen 12 000 medewerkers werkgevers werknemers onafhankelijkecao Werken voor waterschappen met 1e, 2e en 3e tussentijdse wijziging Versie 1 5 2020 2 van 55 1 Inleiding en begripsbepaling Dit hoofdstuk gaat over de werking van de cao waaronder het karakter en de werkingssfeer en omschrijft de diverse begrippen uit deze cao De werkgever en de werknemer zullen zich zoals de wet voorschrijft1 Principeakkoord CAO waterschappen Preambule Op 3 juni 2010 hebben de Unie van Waterschappen enerzijds, en de bonden ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en CMHF anderzijds, een principeakkoord gesloten over de arbeidsvoorwaarden in de sector Waterschappen Dit akkoord loopt van 1 oktober 2009 tot 1 januari Het akkoord is op alle …de cao waterschappen speelde een verschil van inzicht over pensioen gelden een cruciale rol Overkoepelend is wel duidelijk dat de vakbeweging inzet op stevige loons verhogingen In de cao waterschappen is een loonsverhoging van 7, 5 procent, over drie jaar, afgesproken In de strijd om een cao bij de waterbedrijven vragen de bonden 2, 5 procentHome Login Nieuwsarchief Login wachtwoord vergetenDe leden waterschappen t a v het dagelijks bestuur datum ons kenmerk contactpersoon 9 juni 2011 59507 EV mw S E Timmer Brand T Voskamp bijlage n uw kenmerk e mail 1 stimmer uvw nl t voskamp wrd nl betreft doorkiesnummer inzet Unie van Waterschap pen topsectoren Rijk 070 3519741 06 21882536 Geachte bestuursleden,Nieuwe CAO Waterschappen , 08 Juni 2012 EZPress Na stevig onderhandelen zijn de waterschappen en vakbonden CNV Publieke Zaak erin geslaagd een principeakkoord over een nieuwe CAO af te sluiten Met dit akkoord worden volgens CAO partijen quot eigentijdse arbeidsvoorwaarden gerealiseerd die goed inspelen op de vraag van de organisaties en de …Dit salaris is opgebouwd uit een bruto basissalaris van maximaal € 2 979, schaal 5 of 6 cao waterschappen , en een Individueel Keuze Budget IKB van 21 inclusief 8 vakantiegeld Je kunt zelf bepalen hoe je jouw IKB budget inzet Je kunt er extra vakantiedagen van opnemen of het maandelijks laten uitbetalenZoek jouw cao Checken wat er is afgesproken in de cao voor branche of bedrijf je vindt hier een overzicht van alle cao s die wij hebben afgesloten Klik op de letter om snel naar jouw cao te …cao waterschappen voorpagi na Ondanks economische groei stegen de cao lonen minder hard dan in 2020 voorpagi na Steeds meer werknemers …Bepalen inzet cao onderhandelingen Dit is inclusief een financieel mandaat 3 Akkoord gaan met het onderhandelingsresultaat 4 Het afsluiten tekenen van een cao namens haar leden Het primaat ligt en zwaartepunt in zeggenschap blijft in de vereniging bij de waterschappen Circa 75 van de medewerkers is in dienst bij een waterschapOnderhandelingsresultaat CAO waterschappen 2012 en 2013 Preambule Op 6 juni 2012 hebben de Unie van Waterschappen enerzijds, en de bonden ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en CMHF anderzijds, een principe akkoord gesloten over de arbeidsvoor waarden in de sector Waterschappen Dit akkoord loopt van 1 januari 2012 tot 1 januari 2014CONCEPT Bestuursovereenkomst inzet DAW provincie Drenthe en waterschappen Versie 12 juli 2016 Ondergetekenden, Provincie Drenthe bij deze vertegenwoordigd door gedeputeerde de heer C Bijl, handelende ter uitvoering van een besluit van …Namens waterschappen en provincies zat ik in de werkgeversdelegatie die met de bonden… Bij de Unie van Waterschappen was ik adviseur voor de onderhandelingen over de CAO van de waterschappen Ik heb o a bijgedragen aan hervorming van de sociale zekerheid, afschaffen van ouderenregelingenCurated LoveVancouver BC Travel Spring Summer BC Travel Fall Winter Classifieds Obits Shop Become a MemberCao inzet FNV Cabine – 7 juni 2017 1 Inkomensontwikkeling De laatste structurele loonsverhoging 1, 25 dateert van januari 2012, terwijl de prijsontwikkeling sindsdien met 8, 5 is toegenomen De inflatie ligt in de eerste maanden van 2017 op gemiddeld 1, 5A amp O fonds Waterschappen 387 followers on LinkedIn Het A amp O fonds Waterschappen is in 2008 opgericht opgericht door de sociale partners in de sector waterschappen Doel van het fonds is om een bijdrage te leveren aan goed werknemer en werkgeverschap in de sector Dit vertaalt zich in aantrekkelijke, dynamische en creatieve organisaties met een gezond …10 maart 2022 Rondetafelgesprek Tweede Kamer CNV vraagt speciale aandacht voor nijpende koopkracht ouderen Het kabinet moet de teruglopende koopkracht van ouderen snelIn de cao waterschappen zijn het minimum en het maximum salaris van iedere schaal vastgelegd De bedragen van volgens de Wet minimumloon en minimum vakantietoeslag WML gelden voor een volledige werkweek van 36 uur en worden per 1 januari en 1 juli door het ministerie van Sociale Zaken vastgesteldCAO PO te modelleren naar de vorm van de CAO van de Unie van Waterschappen Deze bestaat uit twee delen Deel I bevat bindende afspraken, waarvan niet mag worden afgeweken De functie van deel I is dat het ongewenste prijsconcurrentie op belangrijke arbeidsvoorwaarden voorkomt en duidelijkheid verschaft voor werkgevers en werknemersHome Login Nieuwsarchief Login wachtwoord vergetennemen en bijvoorbeeld analoog aan de afspraken in de sector Waterschappen vorm te geven Gedurende de looptijd van de cao 2013 2015 wordt onderzoek gedaan naar de diverse vormen van flexibele arbeidsrelaties Wij willen de resultaten van dit onderzoek gebruiken om afspraken te maken over de gewenste inzet van flexibel personeelDe nieuwe cao voor de waterschappen is een feit Na raadpleging van de achterban, blijkt het overgrote deel akkoord te gaan met het eerder bereikte onderhandelaarsresultaatCao voor de Waterschappen en haar volgers Waar mogelijk worden de huidige rechtspositieregelingen inclusief de nog te verwerken aanpassingen daarvan vanwege de materiele afspraken in de SAW en dit akkoord technisch omgezet in teksten voor de eerste privaatrechtelijke Waterschaps cao die partijen uiterlijk in 2019 overeen willen komenSexy sandalen met hak met plateauzool in de kleur doorzichtig Leverbaar in kleine en grote maten, hakhoogte 4 inch, merk Pleaser1 amsterdam institute for advanced labour studies university of amsterdam roetersstraat 11, 1018 wb amsterdam keuzemogelijkheden in cao ’s rr00 03 june 2000 drs …nieuwe cao voor de zelfstandige klinieken Kaderzetting Wij benoemen hier kort een aantal relevante ontwikkelingen in de zorg Het regeerakkoord uit 2017 benoemt weliswaar expliciet dat er geen hervorming of transformatie van de zorgsector benodigd is, maar stelt tegelijkertijd dat de goede zorg op de juiste plek en op hetPremiekorting 62 Premiekorting 62 Inzet ouderen steeds belangrijker CAO afspraak Een gedeelde visie op werkzekerheid leidt in Home Premiekorting 62 Premiekorting 62 Inzet ouderen steeds belangrijkerGemiddeld is een inzet van social return kandidaten voor 5 van de loonsom wel haalbaar, zo is de ervaring Opdrachtgevers passen echter steeds hogere percentages toe Zie hiervoor ook paragraaf 3 3 Niet alle gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten zijn al gestart met toepassing van social return Daarnaast hanterenCDA wil helft van mensen in de bijstand aan het werk krijgen20 11 2017 Inzet voor leden van de LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten Inzet voor de leden van de LTO vakgroep Bomen en Vaste Planten LTO Nederland Lobby, netwerk en overleggen a Permanente lobbyisten in Den Haag en in Brussel Die wetgeving be nvloeden voordat deze wet gemaakt is b Unie van waterschappenOnderhandelingsresultaat cao ING Bank 2022 2022 ING Bank Personeel B V en de vakorganisaties CNV Vakmensen, FNV Finance en De Unie hebben op 8 juli 2022 overeenstemming bereikt over een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe ING cao De ingangsdatum van deze cao is 1 januari 2022 en de looptijd is 2 jaar tot en met 31 december …Bruto maandsalaris van minimaal € 3 306, en maximaal € 4 550, schaal 10 Cao Werken voor waterschappen , bij een volledige werkweek van 36 uur , afhankelijk van opleiding en ervaring Individueel keuzebudget 21 procent van je brutosalaris dat je laat uitbetalen of bijvoorbeeld inzet voor extra verlofOnderhandelingsresultaat cao ING Bank 2022 2022 ING Bank Personeel B V en de vakorganisaties CNV Vakmensen, FNV Finance en De Unie hebben op 8 juli 2022 overeenstemming bereikt over een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe ING cao De ingangsdatum van deze cao is 1 januari 2022 en de looptijd is 2 jaar tot en met 31 december …overige vormen van onderwijs parlement plantende nederlandse antillen en aruba dieren economieZoek nieuws op de trefwoorden in de periode t m Filter toepassenDaarmee is de nieuwe cao een feit Vanaf 1 januari 2022 kunnen gemeenten, provincies en waterschappen gebruikmaken van de Impulsregeling Klimaatadaptatie Update 11 januari 2022 Grootschalige inzet van hernieuwbare elektriciteit elektriciteit uit duurzame energie is belangrijk om de CO2 uitstoot te verminderenBedrijfsvoering Top c JAARSTUKKEN mei 2015 definitief Terugblik op Algemeen De bedrijfsvoering van de gemeente Dinkelland Tubbergen is ondergebracht in de76 150 19 5 14 14 9 5 4 3 3 33 19 20 2 49 150 14 14 9 5 4 3 33 19 19 5 20 3 2 128 150 33 19 19 5 14 14 9 5 4 3 3 20 2 49 150 14 14 9 5 4 3 33 19 19 5 20 3 2 22Zoek nieuws op de trefwoorden in de periode t m Filter toepassenErik van Erne Erik van Erne , 23 04 1952, is directeur van Wolfram Publications in Utrecht Vanaf zijn 16e actief betrokken bij vele maatschappelijke activiteiten bij sportverenigingen en stichtingen Communicatie en organisatiespecialist, analytisch, gedreven en inventief Tegenwoordig zeer actief op het internetUpload Industrial amp lab equipment Welding System User manual User manual 100jaar fts 100jaar ftsVoor grondeigenaren zoals de gemeente, provincie, waterschappen en de uitvoerder s van de onderaannemers ben jij het eerste aanspreekpunt Ook ben je medeverantwoordelijk voor de veiligheid, kwaliteit van het werk en een positief projectresultaat Je anticipeert tijdig bij mogelijke issues, afwijkingen of schades en maakt hier melding vanVacatures 10 uur per week in Middelaar Werk zoeken binnen 402 000 actuele jobs Snel amp eenvoudig Beste werkgevers in Middelaar Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan Competitief salaris Vacature alert Werk vinden 10 uur per week is makkelijkInzet CAO Waterbedrijven Doorkiesnummer 088 3682446 Email contactpersoon marcelle buitendam fnv nl Bijlage n Delegatie WWB i a a cao Partijen Datum 10 december 2020 Kenmerk UTR CVH 101120 003 Pagina 2 van 3 2 Ruimte maken voor doorgroei en ontwikkeling van jonge nieuwe werknemersdegene zoals bedoeld in artikel 1 2 1, van de Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen waterschapspersoneel SAW b bezwarencommissie de commissie bedoeld in artikel 4 1 van deze regeling c conversietabel de tabel in bijlage V die de resultaten van het waarderingsproces vertaald naar functieschalen dBovenkerk is bestuurder bij FNV Overheid, bestuurslid van het A amp O fonds Waterschappen en onderhandelaar aan de cao tafel sector waterschappen Hij is n van de vier sectorambassadeurs voor het programma Onbeperkte Denkers om inclusiviteit binnen de sector waterschappen naar een hoger plan te tillenDit salaris is opgebouwd uit een bruto basissalaris van maximaal € 4 550, 00 schaal 10 van onze cao waterschappen en een Individueel Keuze Budget IKB van 21 inclusief 8 vakantiegeld Je kunt zelf bepalen hoe je jouw IKB budget inzet Je kunt er extra vakantiedagen van opnemen of het maandelijks laten uitbetalenflexibele inzet De totale personeelskosten zijn sinds 2013 met 8, 6 gedaald Sinds 2017 stijgen de kosten weer, door een cao gebonden generieke loonsverhoging en stijgende pensioenpremies Naar verwachting zullen de personeelskosten de komende jaren licht oplopen door verdere stijgendeinzetbaar blijven, hebben cao partijen afgesproken een Individueel Loopbaanbudget in te voeren voor een periode van 3 jaar Via de gebruikelijke jaargesprekken en of het POP gesprek moeten afspraken gemaakt worden over de inzet van het Individueel loopbaanbudget RijkCAO afspraken ‘Het thema werk en mantelzorg raakt steeds meer uit de sfeer van het maatschappelijk engagement Het wordt meer een businesscase die om nieuwe oplossingen vraagt Recente CAO afspraken zoals bij de NS, gemeenten, provincies en waterschappen laten zien dat werkgevers en werknemers het probleem onderkennenOnze inzet voor de thuiswerkvergoeding bij de onderhandelingen was in eerste instantie gelijk aan die van de waterschappen 3, 50 euro Bij de voorbereidingen in de OR was er iemand die wel tevreden kon zijn met 2, 00 eurode inzet van sociale media als twitter en weblogs, maar ook tijdens bijeenkomsten en toespraken waterschappen ondersteunen het netwerk onder andere door – de organisatie van de start en slotbijeenkomst van het ambassadeursnetwerk – Pr activiteiten de delegatie die CAO onderhandelingen voert met de vakbondenPer week mag je maximaal 60 uur werken Al mag dat niet elke week In 4 weken mag je niet meer dan gemiddeld 55 uur werken In 16 weken mag je niet meer dan gemiddeld 48 uur werken Wat officieel geldt als een werkweek Van maandag 00 00 uur tot zondag 24 00 uurMet deze cao nieuwsbrief willen wij, de cao partijen IPO, FNV, CNV, CMHF en AVV , kunnen maken met elkaar voor de inzet voor deze rol in 2022 Ook hebben wij nogmaals aandacht Waterschappen en Gemeenten hebben voor de derde maal de gezamenlijke personeelsmonitor gepubliceerd De gegevens in deze ‘Personeelsmonitor22 12 2022 11 30 Op 22 december 2022 is de versie van de CAO Rijk 2022 met daarin de wijzigingen per 1 januari 2022 aangemeld bij het ministerieCao In december 2005 sluiten de gezamenlijke waterschappen een cao akkoord met de vakbonden Dit akkoord loopt van 1 juni 2004 tot 1 april 2007 Tussen 1 juli 2005 en 1 januari 2007 wordt een loonsverhoging doorgevoerd van 2, 75 procent Er staan bindende afspraken in het akkoord over vergoeding voor dienstreizenCAO partijen bevelen nadrukkelijk aan dat het medezeggenschapsorgaan de medewerkers, waaronder medewerkers met een flexibel contract, raadpleegt over de uitgangspunten en de uitvoering van het inzet en contractenbeleid Nul urencontracten Je werkgever zal geen nulurencontracten gebruiken tenzij in uitzonderlijke situaties, waarbij sprake is vanPlaats zelf een idee voor deze cao of stem op de idee n van anderen door op ‘goed idee’ te klikken De idee n worden gerangschikt op het aantal stemmen en worden gebruikt om de inzet voor de cao onderhandeling te bepalenRe le arbeidsproductiviteit vs cao lonen overheid ONDERWIJS EN WETENSCHAP Primair en Voortgezet Onderwijs, MBO, HBO en WO Universitaire Medische Centra en Onderzoekinstellingen VEILIGHEID Politie, Marechaussee, Defensie OPENBAAR BESTUUR Ministeries, Gemeenten, Provincies, Waterschappen en Rechterlijke MachtCao Gemeenten Cao Gemeenten Inhoudsopgave Klik hier Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Arbeids overeenkomst Hoofdstuk 3 Salaris, salaris toeslagen en vergoedingen Hoofdstuk 4 Individueel keuzebudget Hoofdstuk 5 Arbeidsduur en werktijden Hoofdstuk 6 Vakantie en verlof Hoofdstuk 7 Arbeids ongeschiktheidVoor een Rijksambtenaar gaat het in 2020 om 16, 37 van het salaris Per sector kan dit percentage hoger of lager zijn, afhankelijk van de cao die is afgesloten Dit potje ligt dan voor iedere werknemer in de betreffende sector klaar Uitbetaling van …Het HRM kennissysteem voor overheid en onderwijs HRM kennissysteem RAP biedt uitkomst voor HRM ers en medewerkers binnen overheid en onderwijs De actuele cao tekst, en een populaire versie daarvan, is opgenomen voor gemeenten, waterschappen , politieke ambtsdragers, het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en hoger beroepsonderwijsDe gevraagde dienstverlening bestaat uit het leveren van uitzendkrachten voor algemene functies tot en met schaal 8 van de CAO Waterschappen Delfland maakt gebruik van de inzet van uitzendkrachten als de reguliere capaciteit en bezetting onvoldoende blijken te zijnVakbonden hebben op 11 maart het cao overleg opgeschort Op 14 juni bieden de gezamenlijke vakbonden aan de voorzitter van de bestuurlijke onderhandelingsdelegatie een petitie aan, ondertekend door medewerkers uit de provinciale sector Vervolgens zullen data worden gezocht om het cao overleg weer zo spoedig mogelijk te gaan hervattenDe cao zou moeten faciliteren dat dit eenvoudig er kan en belemmeringen wegnemen Zolang de verschillende werkgevers gebonden zijn aan uiteenlopende ondernemings cao ’s, is niet de verwachting dat een dergelijke regio cao de strekking en omvang van een bedrijfstak cao zal krijgen, waarin het totaal van de arbeidsvoorwaarden geregeld zal wordenVolgens de Uitzendrichtlijn mag de inzet van uitzendkrachten niet onnodig beperkt worden De sociale partners zijn daarom opgeroepen om de cao ’s hiermee in overeenstemming te brengen Schijnconstructies Verder moet bij het gebruik van uitzendkrachten rekening worden gehouden met de Wet Aansprakelijkheid Schijnconstructies De WAS ziet op de20 3 Bezwarencommissie CAO VO 94 20 4 Faciliteiten medezeggenschap 95 20 5 Vakbondsfaciliteiten95 20 6 Fusiegedragsregels95 21 Arbocatalogus 96 22 Govak gelden 97 22 1 Hoogte bijdrage 97 22 2 Inning bedragen 97 22 3 Uitbetaling en verdeling van bedragen 97 22 4 Inzet en verantwoording 97 22 5 Doorwerking98 23 Naleving cao 99 24Eigenlijk zouden we deze twee dagen de diepte van de cao tafel werken voor waterschappen opzoeken in een heisessie niet op de hei 🤷🏻‍♂️ Ivm Corona richtlijnen nu via zoom Jammer, want je mist veel waardevolle momenten samenIconOntwikkelenSquare 1 De juristen van Leeuwendaal werken voor scholen, universiteiten, ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen , ziekenhuizen en andere zorginstellingen en tal van andere organisaties in het publieke domein Ze kennen de publieke sector van haver tot gort U kunt hen inschakelen voor elk vraagstuk op het vlak van ambtenaren en arbeidsrecht …Bonden breken cao overleg Universiteiten af Werknemersorganisaties Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, AC FBZ en VAWO CMHF hebben dinsdag 28 juni de cao onderhandelingen met de Vereniging van Nederlandse Universiteiten VSNU , afgebroken Acties …Inzet cao MBO 2018 Inleiding Naar aanleiding van het nieuwe kabinet en de achterbanraadpleging wensen de vakbonden open en re el overleg te voeren om te komen tot een cao op korte termijn – voor 2018 met daarin ook afspraken voor de langere termijn Bijgaand de inzet voor een cao op korte termijnWelke cao ’s werken al met een Individueel Keuzebudget Op dit moment bevatten volgens de AWVN circa 20 van de cao ’s al vormen van een keuzebudget De bekendste cao ’s zijn die de Waterschappen en Energiebedrijven, de Uitgeverijsector, De Provincies, de Gemeenten en Welzijn amp Maatschappelijke dienstverleningReikwijdte De geformuleerde gedragscode is bedoeld voor alle cli nten, medewerkers, stagiaires, leerlingen en ketenpartners Voor alle partijen is deze gedragscode bewust openlijk en inzichtelijk 1 Respect en gelijkwaardigheid Thuiszorg Nederland vindt het belangrijk dat haar cli nten hun levenswijze zoveel vorm behoudt zoals zij dat wensenCao Architecten Flexibiliteit in arbeidsduur en werktijden keuzebepaling en werknemer tenminste n keer per kwartaal samen de inzet van de afgelopen periode evalueren en de De Unie van Waterschappen heeft de nieuwe Cao meteen vertaald in de arbeidsvoorwaardenregeling Art 4 4 10 SAW luidt aldus Als een ambtenaarIf you already have an account, please log in again If your company does not have an account, please register hereLoopbaan op peil A amp O Fonds Waterschappen INTRO CONTENT1 START Stap 1 Het loopbaangesprek Stap 1 Het loopbaangesprek In het loopbaangesprek sta je samen met je leidinggevende stil bij jouw loopbaanontwikkeling en maak je hierover afspraken Het gesprek bestaat uit 5 stappen die je ook terugvindt op de praatkaartOnderhandelingsresultaat cao ING Bank 2022 2022 ING Bank Personeel B V en de vakorganisaties CNV Vakmensen, FNV Finance en De Unie hebben op 8 juli 2022 overeenstemming bereikt over een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe ING cao De ingangsdatum van deze cao is 1 januari 2022 en de looptijd is 2 jaar tot en met 31 december …Bruto maandsalaris van minimaal € 3 306, en maximaal € 4 550, schaal 10 Cao Werken voor waterschappen , bij een volledige werkweek van 36 uur , afhankelijk van opleiding en ervaring Individueel keuzebudget 21 procent van je brutosalaris dat je laat uitbetalen of bijvoorbeeld inzet voor extra verlofVoor grondeigenaren zoals de gemeente, provincie, waterschappen en de uitvoerder s van de onderaannemers ben jij het eerste aanspreekpunt Ook ben je medeverantwoordelijk voor de veiligheid, kwaliteit van het werk en een positief projectresultaat Je anticipeert tijdig bij mogelijke issues, afwijkingen of schades en maakt hier melding van
130 | 198 | 138 | 105 | 185
eg |
go-van.pl ess