Geçici Görev Yolluğu


Ge ici g rev yolluğu nedir, Ge ici g rev yolluğu ne demek Ge ici g rev yolluğu Maliye alanında kullanılan bir kelimedir Teknik terim anlamı Bağlı bulundukları kurumlara ilişkin bir g revin yapılması amacıyla ge ici olarak yurt i inde ya da dışında başka bir yere g nderilenlere yol ve zorunlu giderleri i in verilen paraS zl kte ge ici g rev yolluğu kelimesinin manası Bağlı bulundukları kurumlara ilişkin bir g revin yapılması amacıyla ge ici olarak yurt i inde ya da dışında başka bir yere g nderilenlere yol ve zorunlu giderleri i in verilen para Yeni ve eski g revlerine ilişkin bir sorundan t r kurumlarınca a ılan bir davaGe ici bir g rev ile başka bir yere g nderilenlere, g rev mahalline varış tarihinden itibaren bu Kanuna g re verilen g ndelikler 1 Yurti inde1 yıllık d nem zarfında aynı yerde, aynı iş i in ve aynı şahsa 180 g nden fazla g ndelik verilemezYURTİ İ GE İCİ G REV YOLLUĞU BİLDİRİMİ Unvanı Unvanı Bu kısım bildirim sahibinin g revi yerine getirmesinden bilgisi olan amir tarafından imzalanır Nevi ve A ıklaması 1 Belge i inde makro bulunduğu i in g venlik d zeyinin quot Orta quot olarak ayarlanması gerekmektedirgt Ge ici G rev Yolluğu Hakkında gt Doğum Yardımı Başvurusu gt G ncel Ekonomik Kodlar gt B t eleştirilmiş Bor lar Hesabı gt Giyecek Yardım Onay Evrakı gt Yurti i S rekli G rev Yolluğu KBS Duyuruları KBS Mod l SGK Mod l Taşınır Mod l G ncel Mevzuat A ıklamalı Ekonomik Kodlar Sınav SorularıOluşan kamu zararından, 5018 sayılı Kanun’un aktarılan h k mleri doğrultusunda, ge ici g rev yolluğu bildirimine ilişkin deme emri belgesini imzalayan harcama yetkilisi ile ger ekleştirme g revlisi sorumludurlar Ancak savunmalarda, 631 TL tutarındaki kamu zararının, aşağıdaki tabloda g sterilen muhasebe işlemYurti i Ge ici G rev Yolluğu Ekranı A ılan ekranda ilgili personel adına harcama birimlerince başlatılan yolluk s re leri ve buna ait yolluk referans numaraları listelenir Ayrıca, yolluk g rev listesinde kişinin s recine ait avans olup olmadığı, avansı varsa avansa ait deme Emri Belgesi EB durumu, yolluk bildirimge İcİ g rev yolluĞu bİldİrİmİ e devlet zerİnden yurtİ İ yurtdiŞi ge İcİ g rev yolluĞu bİldİrİmİ2 Yurti i Ge ici G rev Yolluğu Avansı Verilmesi Ve Kapatılması Sincan İl Genel Meclisi İlk ğretim Okulunda ğretmen olarak g rev yapan Ali Bey, Milli Eğitim Bakanlığınca Ağrı Doğubeyazıt ta d zenlenen mesleki eğitime katılacaktır Bunun i in …14 quot Harcama t r quot kısmından 630 3 3 2 1 yurti i s rekli g rev yolluğu se ilir 15 quot B t e yansıması quot kısmından 830 3 3 2 1 s rekli g rev yolluğu se ilir 16 Tutar kısmına bordrodaki tutarı yazın virg l kullanmayın nokta kullanın 1207 05 gibi 17 Hemen alt tarafta quot denek kontrol quot tıklayın 18 quot Kayıtlar AktarılıyorGE İCİ G REV YOLLUĞU OZEL OTO GE İCİ G REV YOLLUĞU Seyahate Gidenin Adı, Soyadı Seyahat Sebebi TARİH G revlinin nereden nereye yolculuk ettiği Esas g rev yerinden ge ici g rev i in ayrıldığı ve esas g rev yerine d nd ğ saat YOL GİDERLERİ G n Sayısı İMZA Net deme Yukarıdaki beyanımın doğruluğunu tasdikYURTİ İ GE İCİ G REV YOLLUĞU DEMELERİ 6245 Sayılı Harcırah Kanunu, H Cetveli, 2562 sayılı Kanun, 2851 sayılı Kanunun Hazırlanan Belgeler İlgili memur, Ger ekleştirme G revlisi ve Harcama Yetkili tarafından imzalanarak Strateji Daire Başkanlığına, MYS sistemi zerinden muhasebe birimine g nderilirs reklİ g rev yolluĞu dİlek esİ ek ders denmesİ İ İn dİlek e savunma dİlek esİ İŞ sonu denmesİ dİlek esİ ge İcİ g r İtİraz dİlek esİ reddİ muhakkİk dİlek esİ ek g sterge talep dİlek esİ mevzuat 4688 sayili sendİkalar kanunu 657 sayili dmk dİb mevzuati anayasa y netmelİkler ye olGe ici G rev Yolluklarının Fazla alışma Olarak Kabul Edilemeyeceği Bir ok işletme lke i inde retim, lojistik, satış, y netim, irtibat vb gibi eşitli departmanlar kurma yoluna gitmekte buna bağlı olarak da alışanlarını zaman zaman buralarda ya da m şterilerin işyerine tamir ve bakım gibi işlere giden teknikge ici g rev yolluğu Bağlı bulundukları kurumlara ilişkin bir g revin yapılması amacıyla ge ici olarak yurt i inde ya da dışında başka bir yere g nderilenlere yol ve …Ge ici g rev sırasında şehir i erisinde kullanılan taksi cret i G n birlik g revlendirmeler Havaalanı Ulaşım cretleri İkametgahı Değişmeyenlere S rekli g rev Yolluğu İlk defa devlet memurluğuna atananlara harcırah İsteğe bağlı prim deyen …İngilizce Military 1 Askeri ge ici g rev yolluğu per diem allowance i Pronunciation in context out of Pronunciation of ge ici g rev yolluğuYurtdışı Ge ici G rev Yolluğu Formu BT GF37 4 FR 227 Kira demesi Formu BT GF37 27 FR 228 Doğrudan Temin 22 D Formu BT GF37 1 FR 229 4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamına Giren İşlerde alışan İş ilere Yapılacak Kıdem Tazminatı demeleri BT GF37 34 FR 230 Maaş demeleri Formu BT GF37 2 FR 231Yurti i Ge ici G rev Yolluğu Bildirimi Toplu Seyahatler Yolluk Bildirimi Formu Yolluk Dilek esi Formu Tasit Istek Formu Misafirhane Istek Formu Yurtdisi Ge ici G rev Yolluğu Bildirimi Students Ph D Proficiency Documents Ph D Proficiency Documents for Architecture Ph D Proficiency Documents for the Building Science ProgramMilli Eğitim Bakanlığı MEB, Destek Hizmetleri Genel M d rl ğ Ge ici g revlendirmelerde azami tasarruf yapılması hakkında yazı yayımladı Kamu Persone2 Yurti i Yurtdışı Ge ici G rev Yolluğu Bildirimi 2 Adet gerekmektedir 3 U ak Otob s Bileti Rayi Bedel Belgesi ve Biniş Kartları Yapılan hizmetin tutarını g sterir “Elektronik Yolcu Bileti”, bilet seyahat acentelerinden alınmışsa kaşeli, imzalı fatura teslim edilmelidiryeni g rev yerlerine kadar s rekli g rev yolluğu olarak yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı, 14 nc maddesinde de kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadıyla ge ici olarak yurt i inde veya dışında başka bir yere g nderilenlere yol masrafı ile yevmiye verileceği YUDN7DULKYH6D\ VİLETİŞİM 0 312 449 90 00 info kgm gov tr Karayolları Genel M d rl ğ İn n Bulvarı No 14 06100 Y cetepe ANKARA4 Seyyar G rev Tazminatı 6245 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine g re Asli g revleri gereği memuriyet mahalli dışında ve Belirli bir g rev b lgesi i inde, Fiilen gezici olarak g rev yapan, Memur ve hizmetlilere seyyar g rev tazminatı denmesi,MYS Ge ici G rev Yolluğu İşlem Basamakları Siz de Katkı Sağlamak İ in Eğitimle İlgili Dosyalarınızı G nderebilirsiniz Dosya G ndermek İ in TıklayınTOKAT ERBAA İL E MİLL EĞİTİM M D RL Ğ İsmet Paşa Mah H k met Konağı Kat3 Erbaa Tokat 0 356 715 10 97GE İCİ G REV YOLLUĞU BEYANNAMESİ BEYAN ADI SOYADI T C KİMLİK NO BANKA ADI ŞUBE KODU HESAP NO YALNIZ masraf ve oturma g ndeliklerime yolculuk giderleri olarak yukarıda tahakkuk eden TL işi i in 201… Tarihinden 201…6245 sayılı Harcırah Kanunu Yurti i Ge ici G rev Yolluğu Elektronik Bildirimi Hazırlama Kılavuzu 1 GİRİŞ Bu kılavuz, kurumlarınca 6245 sayılı Harcırah Kanunu h k mlerine g re yurti inde ge ici olarak g revlendirilen personele denecek harcırah unsurlarının beyan edilmesine ait Merkezi Y netim Harcama Belgeleri Y netmeliği ekinde yer alan “Yurti i Ge iciYURTİ İ GE İCİ G REV YOLLUĞU BİLDİRİMİ tarih saatler arasında tarihleri arasında Karasu Sakarya Sakarya Karasu ya yapmış olduğum ge ici g rev yolculuğu ile ilgili 27, 50 TL krş harcamaya ait bildirimdir KARASU İSTANBULM D RL Ğ M ZCE YAPILAN İŞLEMLER Y ksek ğretim Kanunu 33 Maddesi uyarınca lisans st eğitim amacıyla yurtdışı bursu ile g nderilen personele ait bordro ve deme evraklarının hazırlanması ve tahakkuk işlemleri Rekt rl k birimlerinin b t esinden ger ekleştirilen yurtdışı ge ici g rev yolluğu bordro ve deme evraklarının hazırlanması ve tahakkuk işlemleriYURTI I VE YURTDIŞI GE ICI G REV YOLLUĞU DEMELERINE ESAS TUTULAN BELGELER 1 niversite Y netim Kurul Kararı 2 Personel G revlendirme Onayı 2 1 Yurtdışı G revlendirmelerde hesaplanacak olan g ndelik Bakanlar Kurulunun, “Yurtdışı G ndeliklerine Dair Karar”da belirtilen miktar ve “G revlendirmeYURTİ İ YURTDIŞI GE İCİ G REV YOLLUĞU BİLDİRİMİ T C Kimlik No Aylık Kadro Derecesi ve Ek G stergesi Dairesi G ndeliği B t e Yılı Yolculuk ve Oturma Tarihleri Nereden Nereye Yolculuk Edildiği veya Nerede Oturduğu Hareket Saatleri G NDELİKLER TAŞIT VE ZORUNLU GİDERLERYurti i ge ici g rev yolluğu uygulamasında, sadece say2000i maaş veri tabanından maaş hesaplaması yapılan personel bilgileri gelmektedir Say2000i maaş veri tabanında kaydı olmayanlara ait işlemler HYS deme Belgesinden mauel eb yapılması gerekmektedir1 Yurt i i ge ici g rev yollukları evraklarının EBYS zerinden birimimize gelmesi 2 Daha sonra 6245 sayılı Harcırah Kanununa g re Yurti i Ge ici G rev Yolluğu Beyanı hazırlanmış olan evrakların ıslak imzalı olarak birimimize gelmesiGe ici G rev Yolluğu İşlemleri KODU TOPLAM S RE 2 G n Başlangı Bitiş Sorumlular İş S re leri S reler Tahakkuk Birimi G revlendirme onayı ve BYK kararına istinaden MYS den harcama talimatı oluşturulur Islak imzaya sunulan evrakın t m parafları ve ekleri tamam mı Ger ekleştirme ve Harcama Yetkilisiİl emizde Kullanılacak S rekli ve Ge ici G rev Yolluğu Hazırlama Programı 27 Haziran 2018 14 56 618 İl emizde hazırlanması gereken yolluklarda birliğin ve d zenin sağlanabilmesi amacıyla ekte verilen yolluk hazırlama programlarının FORMATLARININ BOZULMADAN kullanılması gerekmektedir Gereğini rica ederimOK OK ACELE YURTİ İ GE İCİ G REV YOLLUĞU TALEBİ TEMEL EĞİTİM OKULLARIMIZA Okulunuzdan Yurti i Ge ici G rev Yolluğu alması gereken personellere her biri i in ayrı ayrı ait ekteki bilgi formlarının tek excel dosyası – 2 sayfa doldurularak tarihine kadar e mail ve ıktılarının onaylanarak ekine yolluk hesaplanmasına konu olan …Ge ici G rev Yolluğu Talep Formu İndir 4 Ceza İstatistik Tablosu İndir 5 Ge ici G revle G revlendirilen Personellerin Ek Ders ve Mesai izelgesi İndir 6 Destek Hizmetleri Ge ici Personel Durumu İndir 7 cret Onay Yazısı İndirGe ici G rev Yolluk İşlemleri S re No G revlendirme Yazısı veya Harcama Talimatı Ge ici G rev Yolluğu Yurti i Yurtdışı Talebi Ge ici G rev Yolluğu Bildirimi Fatura Veri Giriş Yetkilisi MYS Harcama Y netim Sistemi zerinden deme 6245 Harcırah Emri Belgesi D zenlenerek Ger ekleştirme G revlisi ve Harcamar Eğitim M fettişlerinin ge ici g rev yolluğu bildirimlerini, aylık alışma izelgeleri ve grubun aylık alışma programı ile karşılaştırarak incelemek veya incelettirmek, ge ici g rev yolluğu bildirimlerini imzalamak,bap koordİnat rl Ğ yurtİ İ yurtdiŞi ge İcİ g rev yolluĞu bİldİrİmİA 23 Personel Kısıtlı Maaş pdf A 24 Personel Maaş Farkı pdf A 26 S rekli G rev Yolluğu pdf A 27 Yurti i Ge ici G rev Yolluğu pdf A 28 Yurtdışı Ge ici G rev Yolluğu pdf A 29 Ek Ders creti pdf A 30 Sınav creti pdf A 31 Satın Alma pdf A 32 Genel Evrak ve Yazı İşleri pdfYurtdışı ge ici g rev yolluklarının demeleri Emeklilik veya nakil durumlarında personele denen yolluk Personel Maaş İşleri Mal giriş ıkış devir kayıtttan d şme ve sayım işlemleri Rekt rl ğe bağlı birimlerin ihalelerinin ger ekleştirilmesiYurti i ge ici g rev yolluğu demesi 1 Fak lte Y netim Kurulu Kararı 2 G revlendirme Onayı 3 Gidiş D n ş U ak Bileti 4 Yolluk Bildirimi Formu 5 Harcama talimatı 6 Katılım Belgesi varsa 7 deme Emri Belgesi Yurti i ge ici g revle giden personel sayısına bağlı 16 Yurtdışı ge ici g rev yolluğu demesi 1fr 098 yurt İ İ yurt diŞi ge İcİ g rev yolluĞu bİldİrİmİ tiklayiniz fr 099 diŞ İlİŞkİler ofİsİ katilim dİlek esİ tiklayiniz fr 100 byhİm İŞ talep formu tiklayiniz fr 101 e posta baŞvuru formu tiklayiniz fr 102 kurum kİmlİk karti talep formu tiklayiniz fr 104 subdomain web alani talep formu tiklayinizT m personelin belgelerini kontrol ettikten sonra ge ici veya s rekli g rev yolluğu harcırahlarını yapar ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na g nderir Yeteri kadar denek bulunup bulunmadığını kontrol eder Giderlerin b t edeki tertiplere uygun olmasını sağlarGE İCİ G REV YOLLUĞU YURT DIŞI İŞ AKIŞ S RECİ ge ici g rev yolluğunda u akla gidilmesine onay eklenir Strateji eliştirme Daire Başkanlığı personelin harcırah bedelini personelin banka hesabına denmek zere bankaya g nderir T m evrakların birerT m personelin belgelerini kontrol ettikten sonra ge ici veya s rekli g rev yolluğu harcırahlarını yapar ve Strateji Gelitirme Dairesi Bakanlığına g nderir Yatırım ve analitik b t elerinin hazırlanmasında Taınır mal ve hizmet sorumlusu ile eg d ml olarak alı ırYurti i ve yurtdışı ge ici g rev yolluklarında G revlendirme yazısı, Yurti i Yurtdı ı Ge ici G rev Yolluğu Bildirimi Varsa yatacak yer temini i in denen cretlere ilikin fatura deme belgesine bağlanır Yurtdı ı ge ici g revlerde yatacak yer temini i in denen cretlere belgesine bağlanması gerekirYurti i Yurtdı ı S rekli G rev Yolluğu Bildirimi deme belgesine bağlanır Yurti i ve yurtdışı ge ici g rev yolluklarında G revlendirme yazısı olur veya harcama talimatı, Yurti i Yurtdı ı Ge ici G rev Yolluğu Bildirimi Varsa yatacak yer temini i in denen cretlere ili kin fatura deme belgesine bağlanırYurti i Yurtdışı Ge ici G rev Yolluğu Bildirimi Yatacak Yer Temini İ in denen cretlere İlişkin Fatura 15 g n 5 Yurti i Yurtdışı S rekli G rev Yolluğu İşlemlerinin Sonu landırılması Atamalarda Atama Onayı, Diğer Hallerde Harc Talimatı Yurti i Yurtdışı S rekli G rev Yolluğu BildirimiDiğer taraftan, ge ici g rev yolluğu memur veya hizmetlinin bir g revin yapılması amacıyla ge ici olarak başka bir yere g nderilmesi nedeniyle, asli g rev yerinde yapmak zorunda olmadığı taşıt giderleri, yeme ve yatma cretleri gibi bir takım zorunlu giderlere karşılık verilmektedirPersonel Form ve Dilek eleri K lt Yazı Tipi B y t Personel i in Formlar Akademik Personel i in Sık Kullanılan Formlar BAP Yurtdışı Kongre Desteği Projeleri Başvuru Kontrol Formu J ri yesi cret Talep Formu doc pdf Ek Ders Formları İntibak ve Not D n ş m izelgesi Not Bildirim Formu BağılForm ve Dosyalar Sayfada 10 25 50 100 kayıt g ster Ara Başlık Boyut Tarih Hizmet İ i Eğitim Faaliyet Kılavuzu 259, 15 KBharcırahlarının hazırlanması, g rev yolluğu , kişi bor ları ve benzeri demeleri, icra işlemlerinin takibi ile sendika yeliğiyle ilgili iş ve işlemleri y r tmek ve gerektiğinde bu konularla ilgili kuruluşlarla iş birliği yapılmasını sağlamak, Personel …YDYO İA 014 Ge ici G rev Yolluğu İş Akış S reci YDYO İA 015 S rekli G rev Yolluğu İş Akış S reci Adres Yabancı Diller Y ksekokulu Balıkesir niv ağış Yerleşkesi 10145 BALIKESİR İletişim 0266 612 1253 yabdil balikesir edu trENSTİT YURT İ İ GE İCİ G REV YOLLUĞU BİLDİRİM FORMU FORM ENS026 DOKTORA SANATTA YETERLİK ALIŞMASI YETERLİK SINAVI J Rİ NERİ FORMU Enstit m z İletişim Adres Kırıkkale Ankara Yolu 7 Km Kırıkkale niversitesi Kamp s Yahşihan KIRIKKALEPersonel G rev Tanımları Yurti i Yurtdışı Ge ici G rev Yolluğu Bildirimi Son G ncelleme Tarihi 5 02 2020 Dok man Satın Alma Birimi Genel Tahakkuk Birimi Memur Tahakkuk Birimi İş i ğrenci Taşınır Kayıt Birimi Akıllı Kart BirimiM d rl ğ m ze bağlı okul ve kurumlarda g rev yapmış 2007 2011 Yılları arasında Adaylık ”Temel ve Hazırlayıcı” Eğitimine katılan ğretmenlerimizin ge ici g rev yolluğu demeleri Aralık 2012 ve Ocak 2013 tarihlerinde yapılmıştı Ge tiğimiz yıllarda duyurulur yapılmış bir ok hak sahibi cretini almıştır2022 yili m d r, m d r bŞyrd ve m d r yrd boŞ bulunan eĞİtİm kurumlari İle 4 veya 8 yillik g rev 29 nisan 2022 15 36 t m haberler mİllİ eĞİtİm m d r m z sayin mesut erko nun mİllİ eĞİtİm m d r m z sayin mesut erko nun bayram mesajiM d rl ğ m ze bağlı okul ve kurumlarda g rev yapmış 2007 2011 Yılları arasında Adaylık ”Temel ve Hazırlayıcı” Eğitimine katılan ğretmenlerimizin ge ici g rev yolluğu demeleri Aralık 2012 ve Ocak 2013 tarihlerinde yapılmıştı Ge tiğimiz yıllarda duyurulur yapılmış bir ok hak sahibi cretini almıştırS rekli G rev Yolluğu Bildirimi Tıklayın Malm d rl ğ Dilek esi Tıklayın Ge ici G rev Yolluğu Bildirimi Tıklayın Doğum Yardımı Basvuru Dilekcesi Tıklayın MEB Sertifikası Tıklayın Kantin İhale Evrakları TıklayınS zleşmeli personele, s rekli g rev yolluğu demesine devam edilecek 6 ENGELLİ OCUĞU OLANA YARDIM Engelli ocuğu olan kamu g revlilerine ocuk yardımının 0 6 yaş grubundaki ocukları i in 188, 78 TL, 6 yaş st ocukları i in 94, 39 TL olarak denmesini sağladıkDoğrudan Temin İş Akış S reci İhale S reci İş Akış S reci Hakediş Hazırlama İş Akış S reci Yaklaşık Maliyet Hazırlama İş Akış S reci Ambarlar ve Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerinin Sayıştaya Bildirilmesi İş Akış S reci Aile ocuk Yardımı İş …2 Yurti i Yurtdı ı Ge ici G rev Yolluğu Bildirimi 3 Yatacak Yer Temini İ in denen cretlere İli kin Fatura 15 G n 27 Yurti i Yurtdı ı S rekli G rev Yolluğu İ lemlerinin Sonu landırılması 1 Atamalarda Atama Onayı, Diğer Hallerde Harcama Talimatı 2 Yurti i Yurtdı ı S rekli G rev Yolluğu Bildirimi 3g rev adamı nedir g rev adamı kelimesinin TDK s zl kteki anlamı nedir Zıt ve eş anlamlıları nelerdir Men ge ici g rev ge ici g rev yolluğuSayfa1 Aylık Kadro Derecesi ve Ek G stergesi G E N E L T O P L A M Yolculuk ve Oturma TarihleriYurtdı ı Ge ici G rev Yolluğu Yolluk Bildirimi G revlendirme Onayı Fak lte Y netim Kurulu Kararı Katılım Belgesi Varsa konaklama Belgesi Ulaım bilet ve fi leri 15 g n 7 S rekli G rev Yolluğu Yolluk Bildirimi, Atama Kararnamesi Nakil Bildirim Onayı Aile Bildirimi Dilek e G reve Balama Yazısı 10 g nYurti i ve Yurtdışı Ge ici G rev Yolluğu Tahakkuk İşlemleri Yurti i ve Yurtdışı S rekli G rev Yolluğu Tahakkuk İşlemleri S rekli İş ilerin cretleri Daire Başkanlığımızın stratejik planı, birim faaliyet raporu, performans değerlendirmesi, iş takvimi, kamuYurti i Yurtdışı Ge ici G rev Yolluğu denmesi Yurti i S rekli G rev Yolluğu denmesi Fatura, Muayene Kabul Komisyonu Tutanağı, Taşınır İşlem Fişi, G revlendirme Yazısı, Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı, n Olur Yazısı, Onay Belgesi Doğrudan Temin Hakediş demeleri Taşınır Devir Alma7 Ge ici G rev Yolluğu İşlemleri 8 S rekli G rev Yolluğu Tahakkuk İşlemleri 9 G rev Yolluğu Avans İşlemleri 10 Emeklilik Yolluğu Tahakkuk İşlemleri 11 Vekalet creti Tahakkuk İşlemleri 12 Kimlik Basım İş Akış S reci 13 l m Yardımı Tahakkuk İşlemleri 14 J ri demeleri 15 Faaliyet RaporlarınınGE İCİ G REV YOLLUKLARI, ĞRENCİ MAAŞLARI Ali Osman ARSLAN Muharrem BAY M mine GE İCİ AYDIN Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm Dr Hasan G NDOĞDU Sağlık Hizmetleri Başkanı Opr Dr İrfan AKALIN İl Sağlık M d r KOS 2 3 E 2 3 2 MAAŞ, İCRA KESİNTİLERİ, FİLİ HİZMET, VEKALET CRETLERİ M mine GE İCİ AYDINS REKLİ G REV YOLLUĞU GE İCİ G REV YOLLUĞU Nereden Nereye Gidildiği Akrabalık Derecesi Yevmiye G NDELİKLER Sabit Unsur Değişken Unsur eşidi ve Mevkii Cinsi Toplam Tutar getirmesinden bilgisi olan amir tarafından imzalanacaktır M Y H B Y rnek No 27 M Y H B Y rnek No 28 YTLSayfa1 G E N E L T O P L A M Yolculuk ve Oturma Tarihleri D vizin B t e Yılı Kuru Adı Soyadı Bildirim Sahibi Banka ve Şube Adı Şube Koduh Yurti i ve Yurtdışı Ge ici G rev Yolluğu demelerini yapmak ı S rekli G rev Yolluğu demelerini yapmak j Gezici G rev Yolluğu demelerini yapmak k Ek ders demelerini yapmak l İş i tediye, ikramiye, bayram ikramiyesi demelerini yapmakslm Arkadaşlar, memurlara yapılan yurti i ge ici g rev yolluğu programı yaptım iyide oldu tabi temel olarak oturdu bazı formalite eksikler var ana men oluşturma yedekleme gibi ama ihtiyacı olan arkadaşlar beğinip kullanmayı d ş n rlerse bu …Yurti i Yurtdışı Ge ici G rev Yolluğu Bildirimi İndirmek i in tıklayınız ONUR TUN ALDI 0 Fen Bilimleri Enstit sy nergesinde de yurt dışı g rev onaylarının Bakan tarafından imzalanacağı h k m altına alınmıştır Yukarıda bahsi ge en h k mler doğrultusunda yurt dışı g rev onayları Valilik Makamınca imzalanan personele yurt dışı ge ici g rev yolluğu denmesinin uygun olmayacağı m talaa edilmektedirGe ici G rev Yolluğu denek İsteme Formu 15 Haziran 2015 15 36 567 Ge ici G rev Yolluğu denek İsteme Formu nu indirmek i in tıklayınız Yayın Tarihi 15 Haziran 2015 ‹ › Yenidoğan Mah Hoca Ahmet Yesevi Cd No 1 Kaymakamlık Binası Kat 3 38280 Talas KAYSERİ …Ge ici G rev Yolluğu Bildirimi 15 Temmuz 2014 Salı, 22 34 Muhasebat Genel M d rl ğ Ge ici G rev Yolluğu Bildirimleri konusunda duyuru yazısı yayımladıİş ilere ge ici g rev yolluğu denir mi admin 22 saniye nce Memur Haberleri Yorum Yap 0 G r nt leme Related Articles Emine Erdoğan Hastalığı en hafif seyriyle ge iriyorumS rekli Ge ici ve Eş Durumu Harcırah Hesaplama Programı Harcırah asılg revli bulundukları yerden başka yerlere ge ici veya s rekli g revle atananmemur ve hizmetlilere g revlendirildikleri yerlerde veya yeni g rev yerlerinetaşınmalarından dolayı yapacakları ek masraflara karşılık olarak yapılan demelerdirA Ge ici G rev Yolluğu 6245 sayılı Harcırah Kanunu tarihinde y r rl ğe girmiş ve bu Kanunda ihtiya nedeniyle bir takım değişiklikler yapılmıştır Bununla birlikte, 6245 saylı Kanun, zerinde en az değişiklik yapılan Kanunlardan biri olduğunu s ylemek yanlış olmazYurtdıĢı ge ici g rev yolluklarının denmesinde G revlendirme yazısı, onayı veya harcama talimatı, Yurti i Yurtdıı Ge ici G rev Yolluğu Bildirimi Yatacak yer temini i in denen cretlere ilikin fatura, deme belgesine bağlanır Yatacak yer temini i in alınan faturanın dairesince onaylanmı7 Tekrar Harcama y netim sistemi Yurt i i ge ici g rev yolluğu b l m a ılır 8 Sorgula Kişi Bilgisi Se iniz b l m nden ilgili kişi se ilir 9 Girdiği bilgiler doğru ise deme emri belgesi ve yolluk bildirimleri oluşturularak ıktıları alınır ve işlem tamamlanırYURTİ İ GE İCİ G REV YOLLUĞU BİLDİRİMİ Unvanı Unvanı Bu kısım bildirim sahibinin g revi yerine getirmesinden bilgisi olan amir tarafından imzalanır Nevi ve A ıklaması 1 Belge i inde makro bulunduğu i in g venlik d zeyinin quot Orta quot olarak ayarlanması gerekmektedirDrTUS Ge ici g rev yolluğu DrTUS İlk ve tek TUS portalı Tus Soruları , Tus Hazırlık , Tus Kaynakları , Tus Forumu , Tus NotlarıKonu Ge ici G rev Yolluğu KIRŞEHİR VALİLİĞİNE İl M ft l ğ YUDN7DULKYH6D\ V İlgi a tarihli ve 24215809 350 sayılı yazı b ait tarihli dilek e c tarihli ve 6163 sayılı yazımız d Maliye Bakanlığı nın tarihli ve …Memurların ge ici g rev yolluğu ve son torba yasada harcırah kanunu değişiklikleri Ge ici g rev yolluğu nasıl yapılır Koşacak ben ge ici g rev yolluğu i in dilek e yazıyorum ge ici g rev yolluğu dilek esi yerine 66 24 Eyl l 2017, 20 24 MEB deki ge ici iş iler, s rekli iş i olsun kanun teklifi 12 Haziran 2020Harcama tahakkuk tertip kodu G nderilen Muhasebe Birimi G nderilen Daire Miktar GE İCİ G REV YOLLUKLARI TAHSİS LİSTESİ NEMLİ DUYURU 1 TAHSİS EDİLEN DENEĞİN YALNIZCA 15 75 00 62 07 3 1 00 1 03 3 GE İCİ G REV YOLLUKLARI İ İN KULLANILMASI 2 BAZI KURUMLARIMIZIN B T N UYARILARA RAĞMEN S REKLİ G REV YOLLUKLARI …6245 sayılı Harcırah Kanunu Yurti i Ge ici G rev Yolluğu Hazırlama Kılavuzu 1 GİRİŞ Bu kılavuz, 6245 sayılı Harcırah Kanunu h k mlerine g re d zenlenen yurti i ge ici g rev yolluğu işlemlerinin Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi KBS HYS zerinden hazırlanmasına ait işlemleri a ıklamaktadırAdı Soyadı YURTİ İ GE İCİ G REV YOLLUĞU BİLDİRİMİ Unvanı Aylık Kadro Derecesi ve Ek G stergesi G ndeliği B t e Yılı 2017YURTİ İ YURTDIŞI GE İCİ G REV YOLLUĞU BİLDİRİMİ T C Kimlik No Aylık Kadro Derecesi ve Ek G stergesi Dairesi O M BAP Koordinasyon Birimi G ndeliği B t e Yılı Yolculuk ve Oturma Tarihleri Nereden Nereye Yolculuk Edildiği veya …YURTI I VE YURTDIŞI GE ICI G REV YOLLUĞU DEMELERINE ESAS TUTULAN BELGELER 1 niversite Y netim Kurul Kararı 2 G revlendirme OnayıMevzuat Bilgi Sistemi Anasayfa Resm Gazete Tarihi 07 11 1983 Resm Gazete Sayısı 18214 YURTİ İNDE VE YURTDIŞINDA G REVLENDİRMELERDE UYULACAK ESASLARAGe ici G rev Yolluğu Bildirimi, S rekli G rev Yolluğu Bildirimi ve Banka listesinden verilerin deme Emri Belgesine aktarılması yada aktarılmaması i in deme Emri Belgesi zerinde se me s zgeci eklenmiştir Duruma g re, veri aktarma yada aktarmama komutunu verinizBelediyemizde zabıta komiseri olarak alışmakta iken İstanbul Beşiktaş belediyesinin talebi zerine 6 ay s re ile 657 sayılı yasanın 68 b maddesine g re ge ici g revle beşiktaş belediyesine g revlendirilen personelin ge ici g rev yolluğunu hangi kurum der Bu s re te bu personel aynı kuruma 6 ay dolmadan naklen atanmıştırGE İCİ G REV YOLLUĞU Seyahate Gidenin Adı, Soyadı Seyahat Sebebi TARİH G revlinin nereden nereye yolculuk ettiği Esas g rev yerinden ge ici g rev i in ayrıldığı ve esas g rev yerine d nd ğ saatYURTİ İ GE İCİ G REV YOLLUĞU HARCIRAH DEMESİ İŞ AKIŞ S RECİ Faaliyetle ilgili yasal dayanak Enstit , Fak lte ve Y ksekokullardan Daire B t ede Evet Ge ici g rev harcırahı denecek Ge ici g rev harcırahı kişiye avans verilecekse tahakkuk dosyalanmak zere g r g revlisine g nderilir BaşkanlığımızaBu nedenle, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 maddesi kapsamında ge ici olarak g revlendi rilen personele bu g revlendirme nedeniyle g rev yolluğu denmeyecektir Ancak, s z konusu personel, ge ici g revli olduğu memuriyet mahalli dışında bir yere g revli gitmesi halinde g rev yolluğu alabilecektirTitle 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU UYGULAMA ESASLARI VE RNEKLERİ Author İBRAHİM Last modified by Rustu GEDIK Created Date 9 09 29 AMGe ici G rev Yolluğu Bordrosu S rekli G rev Yolluğu Bordrosu Asgari Ge im İndirimi Bordrosu Personel Nakil Bildirimi Birden Fazla Kuruma Bordro Hazırlayabilme EkDers Bordrosu Ek deme Bordrosu Fazla Mesai Bordrosu Hastane N bet Bordrosu Hastane D ner Sermaye Dağıtım BordrosuSayfa3 Sayfa2 Sayfa1 Adı Soyadı nvanı G ndeliği G n Sayısı Bir G nl ğ eşidi Mevki Yol Giderleri Genel Toplam 1 2 Haraket Saatleri Gidiş6245 sayılı Harcırah Kanunu Yurti i Ge ici G rev Yolluğu Pilot Uygulama Elektronik Bildirimi Hazırlama Kılavuzu 1 GİRİ Bu kılavuz, 6245 sayılı Harcırah Kanunu h k mlerine g re d zenlenen yurti i ge ici g rev yolluğu bildirim formunun e yolluk elektronik ortamda Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminden KBSYurti i ge ici g rev yolluklarının denmesinde duruma g re aşağıdaki belgeler aranır 6245 sayılı Harcırah Kanunu 2 Yurti i Yurtdışı Ge ici G rev Yolluğu Bildirimi rnek 27 , 1 G revlendirme yazısı ve harcama talimatı,Telefon Tel 90 312 906 1000 Fax 90 312 906 2950 Email destek ybu edu tr 2020 AYBU BIDBHarcama Belgeleri Y netmeliği eki Yurti i Ge ici G rev Yolluğu bildirim formuna g re aağıdaki ekrandan ilgili harcırah denmesine ait olaya g re girilmesi gereken veri ilemlerinden olumaktadır 7 E YOLLUK RAPORU ALINMASI VE KONTROL EDĠLMESĠ, KURUMA G NDERĠLMESĠ Bu b l m rnek bir harcırah olayı ile birlikte a ıklanacaktırYurti i S rekli G rev Yolluğu 835 00 3174 60 805 00 20 95 800 00 20 95 6370 15 6370 15 3174 60 Yukarıda yazılı BİNY ZYETMİŞD RT TL, ALTMIŞ KR B t e Gideri tahakkuk ettirilmiştir denmesi Mahsubu gerekir 3174 60 0 00 20 95 3153 65 Veli ŞAHİNYurti i Ge ici G rev Yolluğu Ekranı A ılan ekranda ilgili personel adına harcama birimlerince başlatılan yolluk s re leri ve buna ait yolluk referans numaraları listelenir Ayrıca, yolluk g rev listesinde kişinin s recine ait avans olup olmadığı, avansı varsa avansa ait deme Emri Belgesi EB durumu, yolluk bildirimyurti i ve yurtdiŞi ge ici g rev yolluĞu demelerine esas tutulan belgeler 11 kasım 2015 detaylar hizli erİŞİm
67 | 99 | 174 | 72 | 194